header

Hållbarhetscertifiering leder till aktiva val i Våga-projektet

I anläggningsbranschen är miljö- och hållbarhetscertifierade projekt fortfarande relativt ovanliga. Men intresset ökar. När VA-bolaget Vivab tillsammans med Veidekke bygger Varbergs nya vattentorn, Våga, spelar hållbarhetscertifieringen Ceequal en viktig roll.

Fyra betongpelare som kommer att bli en del av Våga Vattentorn.

Konstruktionen består av platsgjuten betong och vattenreservoaren, i form av en våg, svävar på åtta betongpelare och ett centrumtorn, vars högsta punkt når 79 meter över havet.

Bredare grepp med Ceequal

Ceequal är det ledande hållbarhetscertifieringssystemet på anläggnings- och infrastruktursidan i världen idag, med över 1 000 registrerade projekt, varav ett fyrtiotal i Sverige. För Veidekkes del är Våga-projektet det andra där standarden använts fullt ut. Franco Montebovi är verksamhetsutvecklare på Veidekke och en av de första i landet att bli certifierad assessor i standarden. Tillsammans med projektingenjören Linda Lindström vägleder han just nu Våga-projektet längs vägen mot en Ceequal-certifiering.

– Ceequal tvingar oss att ta ett bredare grepp om hållbarhet än bara själva byggprojektet. Det kan handla om hänsyn till lokalsamhället eller sällsynta naturvärden. Standardens frågebatteri på över 250 frågor gör att vi tvingas fundera både en och två gånger kring vissa problemställningar. På så sätt gör vi alltid aktiva val där hållbarhet hamnar i centrum, förklarar Franco Montebovi.

Stärker vattenförsörjningen

Varberg har idag ett vattentorn från 1950-talet som är i behov av en större renovering. Dessutom är den nuvarande reservoaren för liten för att möta behoven från den växande staden. Det är Vivab, Vatten & Miljö i Väst AB, som driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg. Redan 2016 inledde de den aktiva planeringen för att stärka den framtida dricksvattenförsörjningen i Varberg. Nu produceras ett nytt vattentorn med matarledningar och fördröjningsmagasin i samarbete med oss på Veidekke. Från start var hållbarhet ett viktigt fokus i projektet.

– Med kärnverksamheten inom vattenfrågor och återvinning är ju Vivab ett miljöföretag till sin själva natur. Genom att välja att Ceequal-certifiera Våga-projektet, som är ett av våra allra största projekt någonsin, försäkrar vi oss om att vi får in hållbarhetsaspekten vid olika vägval i projektet, kommenterar Agneta Johansson, projektledare på Vivab.

Hållbarhet utöver lagkraven

Hon förklarar att många av de frågor som ställs inom ramen för Ceequal redan täcks av svensk lagstiftning och känns självklara, medan andra gör att projektet tvingas lyfta blicken och ta hänsyn till samtliga tre hållbarhetsparametrar; ekologisk, social och ekonomisk.

– Vi överväger hållbarhetsaspekterna på alla sätt vi kan i projektet. Vi jobbar på att minimera transporterna, vi använder oss av lokala leverantörer och tar vara på betongspill. Vi tittade även på att använda miljöbetong i projektet men landade i att inte göra det eftersom det ännu var för oprövad mark när det gäller just vattenreservoarer.  

Noga vald betong

Just valet av betong är förstås grundläggande då vattentornet byggs helt i detta material, vilket innebär hela 7 800 kubikmeter betong. Dessutom ställs särskilda krav för att betongen ska kunna hålla stora mängder vatten utan att påverka kvalitén på den livsmedelsklassade varan.

Även cementkrisen spelar in i materialvalet. För att minska risken tog projektet därför ett beslut om att använda traditionell betong från Norge, som vibreras på plats när vattenreservoarens vågor gjuts, istället för självkompakterande betong, som först var tänkt.

Jag upplever också att certifieringen ger oss som arbetar i projektet en extra dimension i jobbet. Vi måste helt enkelt tänka nytt.
Linda Lindström, driver det dagliga certifieringsarbetet i Våga-projektet
Byggnation av betongpelarna som utgör en del av Våga Vattentorn.

Nära samverkan

Projektet drivs som en totalentreprenad i partnering, en så kallad samverkansentreprenad, där Vivab och Veidekke jobbar tätt ihop i gemensamma lokaler med både dagliga och cykliska möten inom olika områden.

– Vi ville få in en entreprenör tidigt i projektet för att kunna sätta byggbarheten i fokus, kommenterar Agneta Johansson, projektledare på Vivab. I detta komplexa projekt samarbetar vi tätt med Veidekke, där viktiga framgångsfaktorer i vår samverkan är kommunikation, kontinuitet och kompetens.

Ceequal från fas ett

Även för arbetet med hållbarhetscertifieringen har tidig involvering varit en nyckelfaktor. Linda Lindström, som driver det dagliga certifieringsarbetet i Våga-projektet, förklarar:  

– Det är viktigt att ha med en Ceequal-person redan i fas ett. Många av de hållbarhetsmål som sätts i början av projektet ska bevisas i slutet.

Hon berättar vidare att dokumentation är A och O i ett Ceequal-projekt. Det kan handla om allt från en bild av ett träd som hägnats in för att undvika att det skadas, till en referens till en förstudie hos kommunen. Hela projektet är engagerat i tankesättet kring certifieringen och alla hjälps åt att samla in bevis att dokumentera.

Femgradig certifiering

En extern certifierare från Ceequals brittiska moderorganisation följer projektet och ska i slutändan utvärdera bevisen och fastställa en Ceequal-klassificering. Projekt poängsätts utifrån ett frågebatteri inom åtta nyckelområden och certifieras sedan enligt en femgradig skala, där de tre högsta betygen är ”Very good”, ”Excellent” och ”Outstanding”.

–Vi hoppas naturligtvis på ett högt betyg, men det allra viktigaste är ändå att standarden har varit ett stöd för att verkligen jobba hållbart utifrån många olika perspektiv och få alla inblandade att verkligen tänka till. Det är en läroprocess och många av erfarenheterna kan vi ta med oss till nya projekt framöver, summerar Franco Montebovi.

Smartare arbetssätt

Även om det kan vara svårt att mäta hållbarhet i pengar poängterar både Veidekke och Vivab att några av vinsterna med att Ceequal-certifiera projektet är smartare arbetssätt och mer hushållning med resurserna.

– Jag upplever också att certifieringen ger oss som arbetar i projektet en extra dimension i jobbet. Vi måste helt enkelt tänka nytt, resonerar Linda Lindström.

Landmärke för Varberg

Det nya vattentornet Våga, som ska stå klart 2024, kommer rymma 10 000 kubikmeter vatten. Det är en femdubbling av nuvarande kapacitet. Just nu platsgjuts reservoaren som kommer avteckna sig som en våg mot Varbergshimlen under de kommande 100 åren.

– Många av våra projekt syns inte så mycket då de går under marken i form av olika ledningar. Därför är det särskilt roligt att göra något som verkligen kommer märkas. Vi är taggade att skapa ett landmärke med Våga!

Bild högst upp på sidan över Våga Vattentorn, källa White Arkitekter.