Byggarbetare i varselkläder inspekterar en trävägg.

Kunskapen om klimatarbete ger kundfördelar

Nyligen fick vi som första byggföretag i Skandinavien, och tredje i världen, våra klimatmål verifierade av Science Based Target initiative (SBTi). Frågan är om kunderna kan dra nytta av Veidekkes eget klimatarbete? Svaret ligger i att visa hur en organisation kan göra för att minska sitt klimatavtryck.

Foto av två leende personer sittandes vid ett bord.

Matilde Unge, miljöchef för Veidekke Bygg och Thomas Taliaferro, verksamhetsutvecklare miljö för Veidekke Infrastruktur

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp enligt initiativet Fossilfritt Sverige. Att klimatarbetet är viktigt och bör accelereras råder knappast något tvivel om, men hur det arbetet ska ske är inte lika självklart.

För oss på Veidekke har arbetet handlat om att dela upp det övergripande målet i mer lättuggade bitar. Arbetet tar avstamp i ett ambitiöst miljömål: utsläppen av växthusgaser ska först halveras till 2030 för att därefter nå nettonoll i hela värdekedjan 2045. Miljömålet har sedan brutits ned för varje verksamhetsområde. Dessa delmål har nu alltså blivit verifierade av den externa parten Science Based Targets initiative (SBTi) och bedöms ligga i linje med vetenskapligt baserade kriterier. 

Klimatmålet införlivas i verksamheten

Verifieringen är ett kvitto på ett seriöst klimatarbete, som dessutom har ökat engagemanget internt och stärkt attraktionskraften för oss som arbetsgivare. En som varit med i arbetet är Matilde Unge, miljöchef för Veidekke Sverige på byggsidan.

– Vi har arbetat med att fördela klimatmålet i form av en växthusgasbudget för vårt verksamhetsområde Bygg, säger Matilde Unge. Vi gjorde ett stort diagram, där vi utifrån budgeten satte konkreta delmål.

Thomas Taliaferro är verksamhetsutvecklare inom miljö på Veidekke Infrastruktur. Han har gjort motsvarande resa med att bryta ned och översätta klimatmålet för sitt verksamhetsområde.

– Inom Infrastruktur har vi redan lyckats minska vår klimatbelastning med 45 procent mellan 2018–2021. Vi har bland annat ställt om till fossilfria drivmedel i våra anläggningar och jobbar med regionala handlingsplaner för att nå delmålen, säger Thomas Taliaferro.

Två personer sitter i fåtöljer och pratar.

Enklare att hjälpa andra

Vad innebär egentligen verifieringen för kunderna? Att ha gått från snack till verkstad ger en trovärdig plattform att ta avstamp från vid diskussioner om klimatavtrycket, menar Matilde Unge.

– Att ha SBTi-verifierade nettonollmål visar att vi vet hur en organisation kan arbeta för att reducera utsläppen. Vi har gjort hemläxan själva och kan hjälpa kunderna att nå sina klimatmål i projekten, något som exempelvis kan handla om att använda klimatreducerad betong, mindre armering och mer trä.

Klimatkalkyler vid anbud

Kunskapsnivån hos kunderna varierar; många är intresserade men vet inte hur arbetet ska bedrivas. Samtidigt märker både Matilde Unge och Thomas Taliaferro att klimatfrågorna blivit en angelägenhet för allt fler.

Kunderna inom bygg omfattas exempelvis av Boverkets krav på klimatdeklarationer. För att underlätta det arbetet lämnar Veidekke Bygg nu klimatkalkyler vid anbud, något som blivit väldigt uppskattat.

– Kunderna brukar vakna till när vi går igenom klimatkalkylen och ger förslag på förbättringar, säger Matilde Unge. Ungefär 80–90 procent av påverkan från byggnationen visas i kalkylen och ger en idé om en smartare väg framåt.

Klimatkrav i offentliga upphandlingar

Även kunderna inom offentlig sektor omgärdas av krav och förväntningar på att inkludera ett miljötänk i projekten. Inom infrastruktur tittar man också på att implementera ett verktyg för klimatkalkyler.

– Vi jobbar med kunder som vill skapa samhällsnytta genom sin verksamhet, oavsett om det gäller järnvägar eller vattenreningsverk, säger Thomas Inom ramen för detta ser vi att klimatförändringarna är en viktig fråga. I dagsläget möter vi klimatkrav i omkring 45 procent av avtalen.

Högre förväntningar gagnar alla

Kunderna får helt enkelt ett mervärde genom Veidekkes miljökompetens och vi välkomnar att de ställer högre krav på att klimatavtrycket ska vara en självklar komponent i projekten.

– Jag har jobbat med miljöfrågor i 30 år och upplever att allt fler inser att det är en helt affärsdrivande fråga, säger Matilde Unge. Kan man inte leverera koll på klimatavtrycket från bostäder och infrastruktur, tappar man konkurrenskraft. Det håller på att bli en hygienfaktor – både för oss och för kunderna.