Drönarbild över del av Varberg där Västra kuststammen ska gå.

Västra kuststammen, en viktig länk i ett växande Varberg

I takt med att Varberg expanderar söderut måste vatten- och avloppsnätet (VA) byggas ut för att möjliggöra nya bostads- och verksamhetsområden. Vi på Veidekke är med i ett tidigt skede för att optimera planeringen av både sträckning, utförande och slutresultat, i tät samverkan med en rad aktörer.

Drönarbild över del där det grävts för Västra Kuststammen

Hur svårt kan det vara att dra en ny VA-ledning från A till B? Riktigt utmanande i det här fallet; redan innan första spadtaget måste hänsyn tas till drygt 200 olika markägare, arkeologiska intressen, kulturmark, miljöaspekter och ledningstekniska förutsättningar, samtidigt som projektet även omfattar samförläggning av fjärrvärme, el och fiber för Varberg Energi.

- Det låter enkelt att bara dra en ledning, men förarbetet är gigantiskt, säger Frida Ingesson, projektledare hos Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB). Tillståndsansökningar och samordning med många olika intressenter och discipliner gör det riktigt komplext.

Västra kuststammen, som ledningen kallas, är cirka tolv kilometer lång och ska löpa utmed kusten söder om Varberg. Det är ett både kapacitetshöjande och driftsäkrande projekt, samt en viktig pusselbit i arbetet med att förbereda Varberg för tillväxt genom utökad VA-försörjning, en ny ringledning runt staden och stärkta möjligheter att transportera reservvatten mellan grannkommunerna.

Företagsgränserna suddas ut

Veidekke har anlitats som huvudentreprenör och ansvarar, förutom för byggandet av ledningen, även för utredningsarbete och projektering. Projektformen är samverkansentreprenad och alla sido- och underleverantörer har valts ut tillsammans med Vivab.

Projektet inleddes i augusti 2021 och präglas av ett intensivt samarbete mellan de olika aktörerna.

- Vi har jobbat hårt för att sudda ut företagsgränserna mellan alla som är involverade, säger Magnus Nordmark, arbetschef på Veidekke. Här arbetar vi aktivt med en samverkansledare som stöttar gruppen i att bibehålla hög grad av samverkan.

Det här är verkligen samverkan i praktiken, där styrkan är att vi gemensamt och i ett tidigt skede tittat brett på många olika aspekter. I slutändan hoppas jag att det hjälper oss att minimera riskerna och att vi gör mer rätt direkt.
Frida Ingesson, projektledare Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB)
Medarbetare på Veidekke tar ett borrprov.

Brett grepp i tidigt skede

En stor fördel är att Veidekke kom in tidigt i projektet och att de många olika resurserna involverades direkt. Redan i fasen när den optimala ledningssträckan skulle bestämmas, fanns bland annat markförhandlare, projektörer, tekniska specialister och produktionspersonal med i teamet.

Här har visualiseringsverktyget Infrakit underlättat samarbetet. Infrakit visar i realtid allt från kartor och foton till ritningar och tekniska fakta och används för att få en samsyn både på projekteringsmötena och ute på fältet.

Projektet innefattar också ett systematiserat sätt att identifiera områden för utveckling och innovation, som exempelvis hur det går att optimera ledningsdimensioner.

Planeringsmöte med skärm med ritning i fokus.

Hållbarhetskollen konkretiserar miljöaspekterna

Hållbarhet var en viktig förutsättning i Vivabs upphandling. Därför finns även en miljöspecialist på plats i Veidekke-teamet, en specialist med koll på tillstånds- och hållbarhetsfrågor.

Utöver det har även ett konkret verktyg för att hitta hållbara lösningar applicerats tidigt i projektet. ”Hållbarhetskollen” är en metod för att se hur ett företags miljömål går att införliva i ett projekt. I Vivabs fall handlade det om sex globala hållbarhetsmål som med hjälp av Norconsult bröts ned och konkretiserats inom ramverket för Västra kuststammen; allt från insektshotell till materialval.  

Samverkan i praktiken

Västra kuststammen byggs i två etapper, där första delen ska stå klar i september 2024 och andra delen i december 2025. Nu pågår projekteringsarbetet för fullt tillsammans med förberedelser för att övergå i produktionsfas under hösten 2022. Nya personer ska då lotsas in i den upparbetade andan av samverkan.

Vilken är slutledningen så långt? Frida Ingesson är säker på sin sak:

- Det här är verkligen samverkan i praktiken, där styrkan är att vi gemensamt och i ett tidigt skede tittat brett på många olika aspekter. I slutändan hoppas jag att det hjälper oss att minimera riskerna och att vi gör mer rätt direkt.