Wäsby Golf vattenvinnare med ny våtmark

En ny våtmark stor som två fotbollsplaner fungerar som ett vattenmagasin samtidigt som den biologiska mångfalden gagnas på golfbanan i Upplands Väsby. Vi på Veidekke har projekterat, utformat och utfört grävarbeten för våtmarken, samt gjort vissa återställningsarbeten.

Efter den torra sommaren 2018 fick Wäsby Golf nog. Vid tidpunkten fanns en mindre bevattningsdamm som kunde lagra vatten, men inte tillräckligt för att klara en riktig torrperiod. Nu gjorde torkan att gräsmattorna behövde bevattnas rejält, och då med kommunalt vatten, vilket inte var optimalt vare sig ur ekonomisk eller hållbarhetsmässig synvinkel.  

Vattenfrågan är något alla golfklubbar brottas med, säger Jacob Selander, klubbchef på Wäsby Golf. En gräsmatta som torkar ut och dör är dessutom något som vi behöver hantera under en lång period. Vi började titta på olika sätt att öka vattenmagasinet för att bli självförsörjande på vatten. 

Valet föll på att anlägga våtmark eftersom det fanns fler hållbarhetsfördelar än själva vattenlagringen, nämligen att våtmark också gynnar den biologiska mångfalden. Tack vare de biologiska värdena kunde projektet till 90 procent finansieras av Länsstyrelsen, i samverkan med kommunen, genom ett så kallat LONA-stöd. Den tilltänkta marken gränsade till en friluftspark och våtmarken ansågs dessutom stärka naturvärdena. 

Nicklas Ursin, projektledare Veidekke Industri och Jacob Selander, klubbchef på Wäsby Golf

Vattenverksamhet och vinterväder 

Projektet drog i gång skarpt i januari 2023 och stod helt klart i maj samma år. Projektledaren Nicklas Ursin på Veidekke Industri entreprenadservice var med hela vägen från projektering och utformning till utförande. I uppdraget, som bedrevs som en samverkansentreprenad, ingick geotekniska undersökningar för att kontrollera markförhållandena, grävarbeten, schaktmottagning och en del återställningsarbeten. Dessutom konstruerades en bro över våtmarken tillsammans med studenter från KTH. 

Några särskilda utmaningar i projektet? 

Det är ett låglänt område och en gammal sjöbotten med lös lera, vilket ställde krav på oss när det gällde både grävning och transporter, säger Nicklas Ursin. Dessutom omfattas vattenverksamhet av specifika regler kring när och hur man får gräva för att inte störa djurlivet 

 Här var Veidekkes spetskompetens viktig, menar Jacob Selander.  

– Vi behövde hjälp med exempelvis utformning, grävdjup och hållfasthet i våtmarkens vallar. Vintervädret, med ojämna temperaturer, ställde också till grävarbetet en del. Här kunde det goda samarbetet, med veckovisa avstämningar, snabbt räta ut alla frågetecken som uppkom. 

Till glädje för både djur och golfare 

Nu står våtmarken färdig. 13 000 kvadratmeter stor har den kapacitet för uppemot 21 000 kubikmeter vatten. Våtmarken, som fylls på av regn- och smältvatten, är uppbyggd av grunda och djupa områden för att både lagra vatten och främja djurliv. I mitten av våtmarken finns konstgjorda öar av återvunna petflaskor, vilket skapar viktiga livsmiljöer för fåglar och groddjur. 

Våtmarkens förmåga sattes på prov nästan direkt: juni 2023 präglades av torka. Då hade våtmarken ännu inte nått sin maxkapacitet vad gäller vattenmagasinering, men Jacob Selander kunde redan se stora fördelar när det gäller förmågan att stå emot torka. Frågan är vad golfarna tycker? 

 – Våtmarken är en stor förändring av golfbanan, men vi har i princip bara fått positiv respons. Det är både estetiskt tilltalande och tillför fina naturvärden. Dessutom har vi på golfklubben sett ett gott resultat också när det gäller kvaliteten på spelytor och vår förmåga att bevattna.