header
Bild på tre byggjobbare framför en byggnad

Vårt involverande arbetssätt

Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser. Vi blir effektivare och sänker kostnader samtidigt som vi ger vår kund en produkt och tjänst av högre kvalitet.

Illustration med figurer om nyttan med involvering

Nyttorna med ett involverande arbetssätt

Med ett involverande arbetssätt skapar vi värde

Genom att arbeta med väl genomtänkta tidplaner får vi en jämn takt i arbetet och medarbetarna hinner tänka igenom vad de behöver för resurser, material, utrustning m.m. i god tid. Det minskar stressen. Och som ett extra plus blir det roligare att jobba när alla får ett ökat ansvarstagande för de planer och åtagande vi som individ och grupp åtagit oss.

Vi blir mer motiverade och entusiastiska teamspelare. Det skapas ett klimat med utrymme för innovativa lösningar där professionaliteten ökar.

Vilka ska involveras?

Vårt involveringsarbete ska ge ett värdeskapande samspel som alla tjänar på och därför ska alla inblandade aktörer involveras. I många fall även samhället i stort. Och vi glömmer inte våra samarbetspartners. Får medarbetarna hos våra samarbetspartners vara med och påverka planeringen får de större förståelse för sin del i projektet och arbetet kan drivas mer rationellt och effektivt vilket minskar spilltid och kostnader.

Illustration med figurer om involvering

Sex obligatoriska nyckelaktiviteter i vårt involverande arbetssätt.

Hur vi involverar

Hos oss på Veidekke löper involveringsarbetet som en röd tråd genom hela värdekedjan från marknad till garanti. Vår värdekedja är uppbyggt så att varje rutin har en förbättringsknapp. Alla medarbetare kan på så sätt vara med och bidra till förbättringar i processen.

Liknande system finns för att rapportera avvikelser löpande under projekten. Inför varje aktivitet vi genomför i ett projekt går vi igenom sju olika förutsättningar för att tidigt hitta hinder och kollisioner i produktionen.

Genom att samlokalisera projekteringen genom så kallade ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering) där alla deltar samtidigt i beslutsprocessen skapas korta och effektiva beslutsvägar. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter. Det innebär en tydlig besparing.

För att få ett fungerande involveringsarbete har Veidekke tagit fram sex obligatoriska nyckelaktiviteter.

Våra sex nyckelaktiviteter

Involveringsstartmöte - Teamskapande

Involveringsstartmötet går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av olika människor med både styrkor och svagheter och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på olikheterna och få en förståelse av varandras olika beteendestilar.

ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar

En viktig del inom VDC (Virtual Design and Construction) är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Läs mer om VDC här

Involveringsmöte – Samverkan med alla som bygger

Detta möte är en viktig del av involvering eftersom det är här alla medarbetare på projektet ges möjligheten till att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Involveringsmötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet. Det är inte bara en person som tänker planering, utan alla medverkar.

Involverande planering - Bättre ordning och reda

Involverande planering innebär att alla deltagare i projektet systematiskt involveras i planeringsarbetet. Genom involverande planläggning skapar vi rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen. Alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och är med och påverkar. Med involverande planläggning får vi också bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, och minskar antalet olyckor.

Läs mer om involverande planering här

Visualisering - Tydliga mål och delmål

Genom visualisering av frågor och beslut blir det tydligare vem som äger frågan och om frågan har blivit besvarad. Vi minskar risken för att frågor faller mellan stolarna. På involveringstavlan kan alla involverade i projektet tydligt se mål och delmål, planeringqen i olika faser, vilka knäckfrågor vi har samt projektets ekonomi och HMS.

Ständiga förbättringar - Smart erfarenhetsåterföring

På erfarenhetsåterföringsmötet fångas erfarenheter från projektet upp, så att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera och diskutera både bra och dåliga erfarenheter så att nyckeltal och erfarenheter fungerar som input till framtida projekt.

Kontakta oss