header

Involverande planering

Med involverande planering skapar vi ett kostnadseffektivt och säkert byggande. Det handlar om att engagera alla i projektet, och på så sätt ta tillvara all den kunskap och de idéer som finns hos medarbetare, leverantörer och kunder.

Två glada tjänstemän i konferensrum

Coachande ledarskap och fokus på teamet

Involverande planering är i grunden uppbyggt kring en planeringsmetodik inspirerat av välkända Lean-koncept där planeringen genomförs i fyra planeringshorisonter, förankras med de som ska utföra aktiviteterna och kontinuerligt följs upp.

Illustration över olika tidshorisonter i planeringen.

Planeringen delas upp i olika tidshorisonter.

I involverande planering har vi fokus på teamet för att öka engagemang och delaktighet. Det tar sin utgångspunkt från ett coachande ledarskap och teamkänsla, där vikten av att sätta gemensamma mål är avgörande.

Ett enhetligt arbetssätt från idé till färdigt projekt

Vårt involverande arbetssätt skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen. Genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och får vara med och påverka, främjas samordningen i projektet. Alla får chansen att påverka sin egen arbetssituation, vilket leder till ett ökat engagemang och ansvarstagande.

Läs mer om vårt involverande arbetssätt här

Bättre ordning och reda

Arbetssättet syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen. En bättre planering och samordning leder till ett jämnare arbetstempo, vilket i sin tur minskar antalet skador och olyckor. Målet med arbetssättet är inte att arbetet ska utföras snabbare, utan genomföras på ett smartare sätt med hjälp av medarbetarnas, leverantörernas och kundernas involvering.

Kontakta oss