Stadshagen

Stadshagen etapp 1 är ett anläggningsprojekt som bland annat omfattar ledningsomläggning, ombyggnad av gator, nya stödmurar samt finplanering i en hårt trafikerad innerstadsmiljö i området kring Hornsberg Strand på Kungsholmen.

Kund

Stockholms stad

Tidsram

2021–2026

Plats

Stockholm

Projekttyp

Utförandeentreprenad

Värde

207 Mkr

Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel. Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk.

I Veidekkes uppdrag ingår anläggning av Mariedalsparken med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen St: Göransgatan/Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall.

Projektet i siffror

Ca. 4900 m

Vatten, dagvatten och avloppsledningar

Ca. 6400 m2

Parkyta och gräsytor

Ca. 750 m2

Torgyta

Ca. 550 m

Platsgjutna murar

Ca. 22000 m2

Gator, gång- och cykelstråk

Ca. 500 m

Schakt för regionskabel

Ca. 1700 m

Kabelschakt för el

Ca. 1600 m

Kabelschakt för opto

Ca. 800 m

Schakt för fjärrvärme

Ca. 170 m

Schakt för fjärrkyla.

Ca. 5000 m3

Losshållning berg

Ca. 40 m

Hammarborrning av dagvatten ledning

Kontakta oss