Hakungekrosssen med anläggningsmaskin och grushög i förgrunden

”Guldtillstånd” för Veidekke

Veidekke Industri har fått förnyat och utökat bergtäkttillstånd i Hakungetäkten i Vallentuna och ett helt nytt torvtäkttillstånd i Norrtälje. Båda tillstånden innebär att vi på Veidekke kan stärka vårt erbjudande som heltäckande anläggningsentreprenör.

Anläggningsmaskin i sand- och grustäkt

Täkten i Hakunge har fått förnyat tillstånd om att bryta 10 miljoner ton berg under 20 år, samt 350 000 kubikmeter torv och 120 000 ton sand i en del av täktområdet.

Berg, sand och torv

Täkten i Hakunge har fått förnyat tillstånd om att bryta 10 miljoner ton berg under 20 år, samt 350 000 kubikmeter torv och 120 000 ton sand i en del av täktområdet. Torvtäkttillståndet är helt nytt och är ett efterlängtat komplement till bergbrytningen.

Torv i anläggningsjordar

Stefan Zaar, Produktionschef, Veidekke Industri, Avdelning Öst, berättar:

– Nya torvtäkttillstånd är sällsynta i regionen och i nuläget är torv en bristvara vilket driver upp inköpspriset. Egna tillstånd för detta är jätteviktigt för att kunna bibehålla en gynnsam tillverkningskostnad för våra anläggningsjordar, vars efterfrågan ökat starkt de senaste åren.

Nya torvtäkttillstånd är sällsynta i regionen och i nuläget är torv en bristvara vilket driver upp inköpspriset. Egna tillstånd för detta är jätteviktigt för att kunna bibehålla en gynnsam tillverkningskostnad för våra anläggningsjordar, vars efterfrågan ökat starkt de senaste åren.
Stefan Zaar, produktionschef, Veidekke Industri, Avdelning Öst

Vårt produktsortiment består av stenmjöl, bergkross, makadam, ÅV-produkter (en mix av krossad sten, betong och asfalt), vinterprodukter, jord och naturgrus.

Utökade öppettider

-Dessutom utökas arbetstider och maximalt årliga tonnage markant. Många anläggningsprojekt sker numera på kvälls- och nattetid så det är viktigt att vi kan möta det behovet hos våra kunder vad gäller täktens verksamhetstider, fortsätter Stefan Zaar.

Torv även i Gillinge

Veidekke kan nu också sälja torv genom ett ytterligare nytt täkttillstånd, som omfattar 165 000 kubikmeter torv i Norrtälje. Detta ger goda möjligheter att långsiktigt försörja tillverkning av anläggningsjordar vid Gillingetäkten med torv, något som idag köps in.

Schaktmassor till Hakunge och Gillinge

Förutom anläggningsjord, sand och olika sorters grus för husbyggnation och vägar finns även tillstånd till att ta in schaktmassor för slutlig återställning av täktområdet i Hakunge och Gillinge.

Heltäckande masshantering

Detta underlättar för våra kunder som nu kan vända sig till en heltäckande entreprenör av masshantering. I Storstockholmsområdet finns det ofta högre bakgrundshalter i marken av sådant som räknas som föroreningar och inte många täkter som får hantera detta.

Högre nivåer utan risk för miljön

– I Hakunge fick vi tillstånd till att motta och hantera drygt 880 000 ton. Mark- och Miljödomstolen gav oss tillstånd att motta massor innehållande något högre halter av exempelvis metaller än vad som tidigare varit vanligt vid tillståndsprövningar. Vi har genom utredningar visat att täkten har möjlighet att ta emot massor med högre haltnivåer och att det samtidigt inte är någon risk för miljön, med tanke på omgivningens halter, avslutar Stefan Zaar.

Kontakta oss