Bild över pågående arbete vid Himmerfjärdsverket.

Ett av Sveriges största reningsverk byggs om under full drift – samverkan i fokus

Halvera utsläppen och utöka kapaciteten. Gör det dessutom under full drift. Det var uppgiften vid om- och tillbyggnaden av ett av Sveriges största reningsverk, Himmerfjärdsverket i Grödinge, söder om Stockholm. Här berättar vi på Veidekke om hur vi löser uppgiften tillsammans med kunden, Syvab.

Himmerfjärsdverket med bassäng för avloppsrening

Himmerfjärdsverket tar idag emot avloppsvatten från 350 000 människor i sju kommuner i Stockholmstrakten och drivs av Syvab.

Tuffare krav på rening

Himmerfjärdsverket tar idag emot avloppsvatten från cirka 350 000 människor i sju kommuner i Stockholmstrakten och drivs av Syvab. Det innebär ett inflöde på ungefär 120 000 kubikmeter avloppsvatten varje dag.

För att klara den ökande belastningen från en växande befolkning och de tuffare reningskraven byggs nu reningsverket om och utökas.

Världsunik anläggning

Namnet på jätteprojektet är NKH - Nya Krav Himmerfjärdsverket, där vi på Veidekke står för totalentreprenad av utbyggnaden och utförandeentreprenad i ombyggnadsdelen - allt i samverkan. Uppdraget är värt cirka 1,4 miljarder kronor och det är Veiddeke största anläggningsprojekt.

När det nya verket står färdigt har vi en världsunik anläggning i framkant. Den kommer motsvara både dagens och framtidens krav och röner faktiskt redan internationellt intresse.
Petter Björkman, projektledare, Syvab, ett kommunalt aktiebolag samägt av fem kommuner som driver Himmerfjärdsverket.
Drönarbild över arbete som pågår vid Himmerfjärdsverket.

Komplexiteten i projektet är hög och om- och tillbyggnaden av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. 

Hög komplexitet

Ett sådant stort projekt är inte utan utmaningar. Komplexiteten i projektet är något Petter Björkman lyfter fram i flera olika sammanhang. Om- och tillbyggnaden av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. 

- Bara att säkra finansiering från sju inblandade kommuner med olika politisk styrning tog tid och gjorde att vi inte kom i gång så snabbt som vi hade önskat. Belastningen på anläggningen har därför hunnit bli väldigt hård, så den utökade kapaciteten är efterlängtad.

Samverkansprojekt

Även tekniskt är komplexiteten hög. Det handlar om ett komplicerat projekt som involverar många teknikområden och leverantörer. Från Veidekke bidrar flera olika delar av organisationen. Med så många specialister inblandade är det viktigt att förstå varandras utmaningar och ha tillit till de olika parternas kompetenser.

Därför är projektet en samverkansentreprenad, vilket ger Syvab kontroll över vad som händer och en förståelse för vilka konsekvenser olika beslut får.

- Vi jobbar i nära samverkan med Veidekke, vilket passar vårt arbetssätt. Veidekke bidrar med saker som vi på Syvab inte är bäst på, så som produktionsplanering. De har varit duktiga på att lyssna och förstå vad vi behöver, fortsätter Petter Björkman.

Jag upplever att vi har kontroll över vad som händer och förstår vilka konsekvenser olika beslut får. Det är en av fördelarna med att jobba nära entreprenören.
Petter Björkman, projektledare, Syvab
Flera arbetare vid Himmerfjärdsverket.

Planen är att Nya Himmerfjärdsverket ska stå klart för idrifttagning etappvis från första kvartalet 2024.

Full drift

Att anläggningen måste fortsätta drivas på full kapacitet under hela projektet förstärker komplexiteten ytterligare.

- Folk slutar ju inte gå på toaletten, så jobbet måste göras under drift, kommenterar Jenny Johansson, som är arbetschef och projektchef för NKH på Veidekke. Det kräver att vi samarbetar väl i projektet. Det hjälper att vara transparent. Vi kompletterar varandra: Syvab kan rening. Vi kan byggproduktion.

Produktion pågår

Planen är att Nya Himmerfjärdsverket ska stå klart för idrifttagning etappvis från första kvartalet 2024.

Andra fasen, med produktion av om- och tillbyggnaderna, pågår just nu (december 2021) för fullt med platsgjutning av betongen i bassängbotten och väggar.

- Vi har ett fint samarbete och ligger bra till i tid, trots de extra påfrestningar som pandemin har inneburit, berättar Jenny Johansson. En stor del av den platsgjutna betongen i bassängbotten och väggar är klar och rivning och ombyggnad av befintlig kulvert pågår. Vi gör oss också redo att ta emot den prefabricerade stommen för membranhallen, som kommer ha plats för pumpar, silar och MBR-anläggning (Membran Bio-Reaktor), vilket är Himmerfjärdsverkets nya reningssteg.

Följ projektets framväxt i Syvabs byggdagbok

Om- och tillbyggnad

Veidekkes ansvar i produktionsfasen omfattar:

Tillbyggnad, som utförs som totalentreprenad

  • Membranhall
  • Ny silstation
  • Pumpstation
  • Tillhörande teknikutrymmen

Ombyggnad av befintligt verk som utförandeentreprenad

  • Befintliga bassänger
  • Utloppsledning
Folk slutar ju inte gå på toaletten, så jobbet måste göras under drift. .
Jenny Johansson, arbetschef och projektchef för NKH på Veidekke
Himmerfjärdsverkets bassänger med Himmerfjärden i bakgrunden.

Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden i Stockholms södra skärgård.

För Östersjöns miljö

Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden i Stockholms södra skärgård. Länderna runt Östersjön har beslutat om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Havs- och vattenmyndigheten arbetar nu tillsammans med flera andra svenska myndigheter för att genomföra BSAP.

Innovativ design

De nya gränsvärdena som kommer gälla är så låga att de inte kan uppnås med befintlig anläggning. För att rena vattnet på ett ansvarsfullt sätt har man fått tänka innovativt i både design och process. Därför krävs den omfattande om- och tillbyggnaden och ett nytt reningssteg, Valet föll på membranteknik i form av en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor.

Det är inte bara utsläppen från det nya reningsverket som motsvarar högt ställda miljökrav. Även själva anläggningen produceras på ett hållbart sätt.

Ett modellprojekt

I det nya reningsverket kommer utsläppen ha halverats samtidigt som det servar ännu fler hushåll.

- Det vi gör här på Himmerfjärdsverket är ett steg för att rädda Östersjön mot övergödning och säkra en god miljö för vår framtid. Det känns meningsfullt, konstaterar Jenny Johansson, Veidekke.

- Detta är ett modellprojekt både när det gäller vägen dit – hur projektet har utformats – och slutresultatet, avslutar Petter Björkman, projektledare, Syvab.

Detta är ett modellprojekt både när det gäller vägen dit – hur projektet har utformats – och slutresultatet.
Petter Björkman, projektledare, Syvab

Kontakta oss