Pågående väggbygge där marken jämnats. Balkar och betongfundament förbereds för att bygga bro över en å i förgrunden.

Unik samverkan med Trafikverket testar nya former för tidig involvering

När vi på Veidekke tillsammans med Trafikverket bygger väg genom Västergötland är det första vägprojektet där Trafikverket låtit entreprenören ta ett utrednings- och projekteringsansvar redan från tidig fas i planeringen. Vi är stolta över att bidra till utvecklingen av nya samverkansformer – och dessutom bygga en ny, säker och mer lättframkomlig bit av E20.

Efter den framgångsrika projekteringen bygger vi på Veidekke nu den nya vägen mellan Vårgårda och Ribbingsberg, till stora delar i ny vägsträckning.

Nya arbetssätt

-Vi strävar hela tiden efter att hitta nya arbetssätt för branschen, säger Anton Djurberg, på Trafikverket. Här har vi provat något helt nytt – att få in entreprenörsögon redan i de allra tidigaste faserna av projekteringen. På så sätt kunde vi ställa frågor om byggbarhet redan från början och göra rätt avvägningar. Vi fick till en riktigt bra och ambitiös projektgrupp där alla jobbar tillsammans för projektets bästa. Det har blivit ett mycket utvecklade och roligt projekt där vi bygger riktigt fin väg tillsammans.

Upphandlade för samverkan

Förfrågningsunderlaget från Trafikverket, som gick ut redan 2016, bestod av fler mjuka parametrar än vanligt. Här utvärderades bland annat organisation, arbetssätt och konfliktlösning. Dessutom lades ett stort fokus på arbetsgruppens sammansättning. Pris var alltså inte det enda kriteriet i upphandlingen.

Det var alltså vi på Veidekke som fick uppdraget i form av en samverkansentreprenad. I projekteringen ingick framtagning av:

  • Vägplan i alla skeden från samrådsunderlag till val av lokalisering och slutlig fastställelsehandling
  • Bygghandling
Vi strävar hela tiden efter att hitta nya arbetssätt för branschen. Här har vi provat något helt nytt – att få in entreprenörsögon redan i de allra tidigaste faserna av projekteringen. På så sätt kunde vi ställa frågor om byggbarhet redan från början och göra rätt avvägningar.
Anton Djurberg, Trafikverket

I projektet har stora miljö- och kulturhänsyn tagits. En kompensationsdamm för grod- och fågelliv byggs, vilken även minskar risken för översvämningar i området.

Tillvarata kunskap

Vanligtvis är det Trafikverket som upphandlar planläggningsprocessen från en konsult inom infrastrukturplanering. Denne lämnar i sin tur över till entreprenören i samband med att bygghandlingen färdigställs. Här var Trafikverkets idé i stället att tillvarata entreprenörens kunskap redan i utredningsskedet och sedan få med sig stora delar av organisationen ut i byggfasen. Även denna gång fanns en projekterande konsult med, men som del av Veidekkes team.

- Vi gör ju vanligen avvägningarna med projektörerna. Här kan vi ta del av entreprenörernas erfarenhet och väga olika val mot varandra. Det kräver visserligen mer tid i tidiga faser i projektet eftersom fler är involverade, men min förhoppning är att det har lett till bättre avvägningar i tekniska lösningar, fortsätter Anton Djurberg.

Jämföra lösningar

Han menar att det också finns fördelar med att tidigt få in entreprenörens erfarenhet av att ta in priser och jämföra kostnaden för olika lösningar.

- I E20-projektet hade vi en kalkylator med på alla möten. Det är ju en unik erfarenhet som vi på Trafikverket inte brukar ha tillgång till.

Robbin Andersén, projektingenjör från Veidekke, är den kalkylator som har varit med sedan start. Han kommenterar:

- Så här vill jag alltid jobba! Genom att vara med hela vägen i projekteringen har vi tidigt kunnat se om en projekterad lösning fungerar utförandemässigt. På så sätt kan Trafikverket känna trygghet i kostnadsuppskattningen. Vi har haft stort utbyte av varandra längs vägen och jag tror att alla inblandade kan skriva under på att vi lärt oss mycket genom tidig och nära samverkan i projektet.

Vi gör ju vanligen avvägningarna med projektörerna. Här kan vi ta del av entreprenörernas erfarenhet och väga olika val mot varandra. Det kräver visserligen mer tid i tidiga faser i projektet eftersom fler är involverade, men min förhoppning är att det har lett till bättre avvägningar i tekniska lösningar.
Anton Djurberg, Trafikverket
Visualisering av delar av vägsträckningen i verktyget Infrakit.

Förutom nästan 8 km väg omfattar projektet inte mindre än sju broar och nya enskilda vägar i området. Här ses en visualisering av delar av vägsträckningen i verktyget Infrakit.

Få överraskningar

Efter den framgångsrika projekteringen bygger vi på Veidekke nu den nya vägen mellan Vårgårda och Ribbingsberg, till stora delar i ny vägsträckning. Produktionen av den nya vägen har varit igång sedan februari 2021 och har hittills gått framåt utan större överraskningar enligt den noga utarbetade planen.

Åtta kilometer motorväg

Det som byggs är nästan 8 kilometer mötesseparerad väg med mitträcke och två körfält i vardera riktningen. Projektet omfattar inte mindre än sju broar och nya enskilda vägar i området. Dessutom täcker projektet även bullerskydd, faunaåtgärder, gång- och cykelpassage, nödfickor, parallella lokalvägar samt en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut. Projektet planeras vara färdigt hösten 2023.

Nära till frågor

Trafikverkets projektledare Marita Karlsson, som har varit med sedan 2019 när bygghandlingen färdigställdes, kommenterar:

- Tack vare att vi har haft en så lång relation med Veidekke har det blivit jättebra även i produktionen. Nya personer som kommit in under projektets gång har anammat samverkansformen. Vårt gemensamma platskontor har också gjort det enklare. Förutom goda mötesstrukturer och olika formella forum för diverse frågor, har vi väldigt nära till att prata med varandra rent fysiskt.

Framtidens arbetssätt?

Är det modellen för framtidens involverande arbetssätt vi ser i E20-projektet?

- Vi står nu mitt i byggnationen och det är här vi kommer kunna se de stora fördelarna med den tidiga involveringen av entreprenören. Det är ännu för tidigt att dra definitiva slutsatser, men jag kan redan nu konstatera att vi har lyft på många stenar så att de flesta frågetecken borde vara borta. Dessutom gör själva samverkansformen att vi tillsammans kan fokusera på projektet i sig, istället för att lägga kraft på regleringar och kontraktsfrågor. Nu ser vi fram emot att utvärdera mer och sprida erfarenheterna internt. Nästa gång kommer vi våga ytterligare lite, avslutar Anton Djurberg på Trafikverket

Kontakta oss