Så jobbar vi - Enkelt & Greit

Helhetskonceptet Enkelt & Greit sparar tid och pengar med ett hållbart och säkert genomförande. Det består av beprövade pusselbitar för hur vi effektivast jobbar ihop i just ditt projekt. Pusselbitarna är färdiga att läggas – är du med?

Barn snickrar

Förkortar projekttiden

Visste du att sju år är genomsnittstiden i byggbranschen för ett utvecklingsprojekt från projektidé till nyckelfärdigt?

Vi har tagit fram en effektivare arbetsmetod som förkortar tidsaxeln betydligt.

Skräddarsytt helhetskoncept

Med vårt helhetskoncept Enkelt & Greit skräddarsys projektet helt efter din organisations förutsättningar och projektets möjligheter – från arbetsmetod till överlämnande och servicetjänster, även efter leverans. En idé som håller hela vägen till överlämnande.

  • Kortare tid från idé till överlämnande
  • Optimal kalkyl för projektet
  • Tryggt och transparent

Pusselbitar som passar

Våra affärsförslag anpassas helt efter den specifika situationen. Tillsammans kommer vi överens om vilket arbetssätt som passar ditt projekt bäst.

Bland pusselbitarna finns val av affärsmodeller, samspillsnivå samt tidig involvering genom integrerad projektutveckling.

Veidekke KundIndex - VKI

För oss är goda och långsiktiga relationer till våra kunder A och O. Vi vill skapa mervärde och hållbara lösningar. Därför har vi utvecklat vårt eget sätt att mäta kundnöjdhet genom hela projektet. Vi kallar det för Veidekke KundIndex, VKI.

Tio mätpunkter

Under processens gång utför vi mätningar vid minst tio tillfällen. Vi mäter till exempel efter anbudsgenomgång, återkommande gånger under projektering och produktion, samt vid leverans och service.

Fördelen med att ha så många som tio mätpunkter är att vi kan upptäcka eventuella skevheter i ett mycket tidigt skede, justera dessa och sedan snabbt fortsätta vidare – utan risk för att felet får en hävstångseffekt som inte går att stoppa.

Affärsmodeller

Att välja rätt affärsmodell är avgörande för att främja de drivkrafter och den dynamik som gör projektet till en framgång.

Vilket upplägg passar ditt projekt bäst?

Affärsmodellerna som Veidekke använder är:

  • Entreprenörsmodellen - bygger på en fastställd uppdelning av ansvar, risker och möjligheter som ytterst regleras i ramverket ABT/AB. Modellen kan inom ramverket innehålla varierande samarbetsupplägg i tidiga skeden.
  • Eiermodellen – handlar om delägarskap där parterna tar gemensamt ansvar. Båda parter bildar ett joint venture och de gemensamma intressena är styrande genom hela projektet.
Samspill

Samspill är det vi på Veidekke kallar ett strukturerat, drivande och transparent arbetssätt där nyckelaktörernas kunskaper, förutsättningar och drivkraft tas tillvara för projektets bästa.

Andra begrepp som används i branschen är samverkansentreprenad eller partnering.

Tre nivåer av involvering

Vi tror på samarbeten där alla strävar år samma håll. Sådana projekt brukar bli de mest framgångsrika – och de roligaste att jobba med.

Involveringsgraden och formerna kan förstås variera och vi väljer det bästa för varje projekt.

I våra samspill kan du som kund därför välja mellan tre olika nivåer – från vår första, där vi arbetar fullt ut enligt principerna för partnering, samt medelvägen däremellan till vår tredje, där vi tar hela ansvaret.

Integrerad projektutveckling

Enligt vår erfarenhet har den mer traditionella processen för projektutveckling en rad nackdelar.

Med den integrerade projektutvecklingen utmanar vi gamla uppfattningar om hur man bör göra. Basen i vårt sätt att jobba är just helikopterperspektivet. Vi tar ett helhetsgrepp från start och utvecklar projektet inifrån och ut.

Tidig involvering

Det viktigt att vi kommer in tidigt i projektet och lär känna kundens planer och visioner.

En central del i vårt arbete är att vi trycker ihop beslutsked­jan vilket i sin tur sparar tid. Tidsmässigt går besluten in i varandra, de blir alltså integrerade.

Kortare ledtider

Några fördelar med integrerad projektutveckling:

  • Effektivare beslutsfattande ­ 
  • Kontroll på detaljnivå redan i tidigt skede ­   
  • Kostnadsprecision, låga projekteringskostnader och högre kvalitet ­  
  • Kortare ledtider och förkortad tid till byggstart ­  
  • Frihet att välja engagemangsnivå och arkitektoniskt uttryck
Leverans & Service

Veidekke Leverans & Service arbetar för att göra övergången mellan byggproduktion och garantifas så lätt som möjligt, samt erbjuder servicetjänster, vägledning och professionellt stöd även efter leverans.