Hållbarhet, certifikat och kvalitet

Våra produkter och tjänster ska bidra till att våra kunders och samhällets miljöpåverkan minskas och därmed skapa förutsättningar för ett hållbart företagande. Detta gör vi till exempel genom klimatoptimerade produkter i form av ÅV-material, lågtemperaturasfalt, återvinning av schaktmassor, sanering av mark och optimerade transporter.

Två medarbetare i varselkläder framför ett asfaltverk.

Certifierat verksamhetssystem

Vårt verksamhetssystem är uppbyggt i enlighet med kraven i ISO 9001 (Kvalitetssäkring)ISO14001 (miljösäkring) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) och certifierat av en 3:e part i form av RISE för Veidekke Industri, och av BMG Trada Certifiering för Veidekke Asfalt. Genom att arbeta i enlighet med dessa standards säkerställer vi att våra processer håller rätt kvalitet, att vi arbetar systematiskt och strukturerat med att ständigt bli bättre och effektivare och levererar våra produkter och tjänster med minimal miljöpåverkan och på ett säkert sätt.

CE-märkning av våra produkter

Våra vanligast förekommande ballast- och asfaltprodukter uppfyller kraven för CE-märkning enligt Svensk Standard (SS) och Europa norm (EN). Ballastprodukterna är certifierade av Nordcert och asfaltprodukterna av RISE. Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare genom att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. Mottagaren behöver normalt endast granska följesedeln till respektive produkt.

Nordiskt tillväxtföretag

Veidekke Industri har erhållit utmärkelsen Nordiskt tillväxtföretag. Enbart ett fåtal av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag. De företag som belönas med utmärkelsen visar på tillväxt, där parametrar som lönsamhet och betalningsförmåga beaktas. För att ta del av certifikatet måste företaget uppnå vissa kriterier utifrån Enento Groups tillväxtmodell, som bland annat omfattas av omsättning senaste 2 åren, tillväxt, EBITDA-marginal, hög soliditet.

UC-sigill

UC-sigillet guld är en kvalitetsstämpel på att vi har den högsta kreditvärdigheten, ett värdebevis på att vi är en trygg och långsiktig affärspartner.

Färdplan mot en fossilfri anläggningsbransch

Vi har undertecknat den branschgemensamma färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch som bygger på att senast 2045 ställa om branschen till netto noll utsläpp. Vi följer upp och mäter verksamhetens klimatavtryck och arbetar med en 6% årlig reduktion av växthusgaser. Jämfört med 2019 och 2020 har Veidekke Industri minskat sin totala klimatpåverkan med 25 % samtidigt ökade omsättningen med 5%

Schysst byggare

Vi är anslutna till branschföreningen Byggföretagen och medlem i Schysst byggare. För att bli medlem ska alla anslutna företag uppfylla Byggföretagens uppförandekod som bygger på IMM:s Näringslivskod, följa medlemskriterierna och rådande kollektivavtal, nyttja ID06-systemet, jobba för ett hållbart arbetsliv med god säkerhetskultur och för att minska arbetsrelaterad ohälsa samt stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY

Ett hjälpmedel som automatisk kontrollerar förares behörigheter digitalt. Veidekke Industri är ansluten till Transportföretagens digitala kontroll av körkortsbehörighet för att säkerställa att alla förare av våra fordon har giltig behörighet.

Tikpac

TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är utplacerade i kommuner på strategiska platser som till exempel promenadstråk, parker, badplatser och andra områden där många människor är i rörelse. Miljöstationerna smälter naturligt in i miljön och inbjuder alla som passerar att ta en gratis skräppåse och hjälpa till att hålla rent. I ett samarbete mellan invånare, kommun och företag skapar vi tillsammans en renare miljö.