header

Jordprodukter

Vi erbjuder ett komplett sortiment av jordprodukter allt ifrån trädgårdsjord, anläggningsjord, mineraljord, växtjord till jord av återvunna produkter.

Gröna blad växer upp ur jorden

Vår erfarenhet och kunskap av tillverkning av kvalitetsjordar sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Vi har även mångårig erfarenhet av licenstillverkning av jord i form av ett mycket gott samarbete med Hasselfors i Västra Sverige.

Vårt sortiment av jord

Vi erbjuder allt ifrån trädgårdsjord, anläggningsjord, mineraljord, växtjord till jord av återvunna produkter. Utöver återvunnen jord erbjuder vi även torvfri jord där vi ersätter torv med träfiberbaserad mull som är en restprodukt från pappersindustrin. Detta ger en jordprodukt med låg klimatpåverkan och en hög hållbarhetsprestanda.

Har du behov av specialjord kan vi tillverka det på beställning.

Merparten av våra råvaror till jorden finns i direkt anslutning till våra produktionsplatser vilket ger optimerade transporter och minimal miljöpåverkan.

Prislistor för jordprodukter

Rekommenderad kornstorleksfördelning för växtjord

Jordprodukter att beställa i östra Sverige

Anläggningsjord

En ogödslad jord, uppbyggd av rätt förhållande på råvaror. Sand ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar dess näringshållande förmåga samt den fukthållande förmågan. Vår anläggningsjord följer AMA’s rekommendationer för växtjord A.

Anläggningsjorden kan användas till anläggning av gräsmattor- både för nysådd, rullgräs och reparation av befintlig gräsyta.

Specifikationer

Siktning: Mellangrov
Mullhalt: 3 – 5 vikt %
Lerhalt: 5 – 15 %
PH: ca 5 – 7,5
Vikt: ca 1200kg / kbm

Handla anläggningsjord

Anläggningsjord finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Prislista

Mineraljord

En ogödslad kvalitetsjord, uppbyggd av rätt förhållande på råvarorna, sand, lera och mull. Mineraljord används bland annat i botten på jordgropar, för nyanläggning likväl som för renovering av växtbäddar.

Mineraljorden används under den vanliga växtjorden där naturlig förekomst av mineraljord saknas för att göra en komplett växtbädd. Viktigt när man lägger mineraljord är att den inte packas vilket kan försvåra växternas etablering.

Vår mineraljord följer AMA standarden för jord A i den utsträckning det är möjligt. Bristen på natursand med rätt egenskaper gör att vi inte kan garantera att kraven uppfylls enligt AMA 17, DCL.11/1.

I denna jord anger vi inget PH-värde då det varierar beroende på tillgången av sand och kvalitet. I mineraljord har inte PH-värde någon betydelse då växterna inte tar upp någon näring från den här delen av växtbädden.

Specifikationer

Siktning: Mellangrov
Mullhalt: < 2 vikt %
Lerhalt: 5 – 15 %
Vikt: ca 1500kg / kbm

Handla mineraljord

Mineraljord finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Prislista

Trädgårdsjord

En 100 % naturligt gödslad och rotogräsfri allround jord. Uppbyggd på rätt förhållanden av sand, lera och mull. Våra trädgårdsjord följer AMAs rekommendationer för växtjord A.

Trädgårdsjorden passar till planteringar av perenner, buskar, och träd i normala växt förhållanden.

Den kan även användas till gräsmattor samt som jordförbättrare.

Specifikationer

Siktning: Mellangrov
Mullhalt: 5 – 8 vikt %
Lerhalt: 5 – 15 %
PH: ca 6 – 7,5
Vikt: ca 1100kg / kbm

Handla trädgårdsjord

Trädgårdsjordsjord finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Prislista

Rabattjord

Detta är en 100 % naturligt gödslad mullrik jord. Uppbyggd på rätt förhållanden av sand, lera och mull.

Rabattjorden passar till planteringar av perenner och årets sommarplantor i normala växt förhållanden. Den går bra att använda som jordförbättring i rabatter samt i köksträdgården för odling. 

Specifikationer

Siktning: Mellangrov
Mullhalt: > 15 vikt %
Lerhalt: 5 – 15 %
PH: ca 5,5 – 7,5
Vikt: ca 900 kg / m3

Handla rabattjord

Rabattjord finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Prislista

Torvfri jord med fibermull

I flera av våra jordar kan torvmaterialet ersättas med fibermull. Vår fibermull är sammansatt av 100 % svenskt närproducerat material.

Utmärkt till t.ex. jordförbättring och plantering av buskar, träd och perenner.

Innehåller träfibermull och trädgårdskompost. Träfibermull är en återvunnen produkt som efter kompostering får torvliknande egenskaper. Trädgårdskompost ger en hög andel mikroliv och barkmull som skapar luftighet och struktur.

Gödslad med naturgödsel.

Handla torvfri jord med fibermull

Torvfri jord med fibermull finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Pris fås vid förfrågan.

Återvunnen fyllnadsjord

Återvunnen fyllnadsjord finns i fraktionerna 0–40 och 0–90 mm och har skapats genom mekanisk återvinning av leriga jordar och moränhaltiga massor. Dessa jordmassor har provtagits och analyserats noggrant innan de tas emot och förädlas i våra anläggningar. Denna jord har för avsikt att uppfylla de kriterier som gäller för jordtyp 3B enligt AMA.

Återvunnen jord är ett mer ekonomiskt alternativ till anläggningsjord i de fall där t.ex. större ytor ska fyllas ut med jord som ska etableras med växter eller träd.

Specifikationer

Siktning: 40mm
Lerhalt: 5 – 15 %
PH: ca 6 – 7,5
Vikt: ca 1500kg / kbm

Handla återvunnen fyllnadsjord

Återvunnen jord finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro.

Hitta till våra anläggningar

Prislista

Kolmakadam

Kolmakadam består av en blandning av krossad ballast i önskad fraktion, biokol och grönkompost det vill säga organiskt material där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots eventuell belastning ovanifrån. Produkten har funktionen som en skelettjord i vilken växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna.

Kolmakadam rekommenderas för hårdgjorda ytor i t.ex. stadsmiljöer för skapande av stabila fukthållande och näringsrika växtbäddar för träd, buskar och perenner samt där dagvatten ska hanteras.

Handla kolmakadam

Kolmakadam finns att köpa i våra anläggningar Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäker, Björklinge och Snebro. Du måste beställa kolmakadam på förhand då vi inte har den färdigtillverkad.

Hitta till våra anläggningar

Pris fås vid förfrågan.

Specialjord

Specialjord tillverkas på beställning och leveranstiden kan variera beroende av efterfrågan och tillgång på råvaror. Vid önskemål om en torvfri jordprodukt kan vi i de flesta av våra jordprodukter ersätta torven med fibermull.

Jordprodukter att beställa i västra Sverige

Hasselfors kvalitetsjord

Vi licenstillverkar Hasselfors kvalitetsjord i västra Sverige vid vår anläggning i Landvetter.

Vilka jordprodukter vi erbjuder och information om dem kan du läsa på Hasselforsgarden.se  (öppnas i ny flik)

Prislista

För frågor gällande Hasselfors kvalitetsjord, hör av dig till oss på Veidekke ej direkt till Hasselfors Garden. Här hittar du våra kontaktuppgifter.