E20 Vårgårda – Ribbingsberg

Nya E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg är det första vägprojekt där Trafikverket låtit entreprenören ta ett stort utrednings- och projekteringsansvar i syfte att prova nya samverkansformer. Det var vi på Veidekke som fick förtroendet. Förutom själva byggandet av nästan 8 km ny väg genom Västergötland har vi även ansvarat för bland annat samråd, lokalisering, vägplan och bygghandling.

Drönarbild där vägsträckningen för E20 dras genom landskapet. Lastbil, en kran och början till brofundament.

Kund

Trafikverket

Tidsram

2016 - 2022

Plats

E20 Vårgårda – Ribbingsberg

Omfattning

7,9 km väg med 7 broar

Projekttyp

Infrastruktur - Vägbygge

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Värde

436 MSEK

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Syftet med projektet är förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Därför bygger vi nu:

 • Nästan 8 km mötesseparerad väg med mitträcke och 2+2 körfält
 • Sju broar, varav:
  • 4 plattrambroar
  • 1st balkbro spännarmerad Faunabro
  • 1st balkbro
  • 1st balkbro spännarmerad nossan
 • Enskilda vägar i området

Dessutom omfattar projektet även bullerskydd, gång- och cykelpassage, nödfickor, lokalvägar samt en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut.

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya arbetssätt för branschen. Här har vi provat något helt nytt – att få in entreprenörsögon redan i de allra tidigaste faserna av projekteringen. På så sätt kunde vi ställa frågor om byggbarhet redan från början och göra rätt avvägningar. Vi fick till en riktigt bra och ambitiös projektgrupp där alla jobbar tillsammans för projektets bästa. Det har blivit ett mycket utvecklade och roligt projekt där vi bygger riktigt fin väg tillsammans.
Anton Djurberg, Trafikverket

Mjuka parametrar

Förfrågningsunderlaget från Trafikverket, som gick ut redan 2016, bestod av fler mjuka parametrar än vanligt. Här utvärderades bland annat organisation, arbetssätt och konfliktlösning. Dessutom lades ett stort fokus på arbetsgruppens sammansättning. Pris var alltså inte det enda kriteriet i upphandlingen.

Det var Veidekke som fick uppdraget i form av en samverkansentreprenad. I projekteringen ingick framtagning av:

 • Vägplan i alla skeden från samrådsunderlag till val av lokalisering och slutlig fastställelsehandling
 • Bygghandling
Så här vill jag alltid jobba! Genom att vara med hela vägen i projekteringen har vi tidigt kunnat se om en projekterad lösning fungerar utförandemässigt. På så sätt kan Trafikverket känna stor trygghet i kostnadsuppskattningen. Vi har haft stort utbyte av varandra längs vägen och jag tror att alla inblandade kan skriva under på att vi lärt oss mycket genom tidig och nära samverkan i projektet.
Robbin Andersén, Projektingenjör, Veidekke

Få överraskningar

Efter den framgångsrika projekteringen bygger vi på Veidekke nu den nya vägen mellan Vårgårda – Ribbingsberg, till stora delar i ny vägsträckning. Produktionen av den nya vägen har varit igång sedan februari 2021 och har hittills gått framåt enligt den noga utarbetade planen utan större överraskningar. Bland annat byggs fem av sju planerade broar på olika håll längs vägsträckan parallellt. Projektet planeras vara färdigt hösten 2023.

Ett hållbart projekt

I projektet har stora miljö- och kulturhänsyn tagits. En kompensationsdamm för grod- och fågelliv byggs, vilken även minskar risken för översvämningar i området. Dessutom får djuren en faunabro över E20 och flera mindre trummor under vägen byggs för små djur. Faunastängsel sätts upp utmed hela sträckan.

Projektet har även kulturhänsyn att beakta. Därför väntar man just nu på arkeologiska undersökningar av delar sträckan innan man får klartecken att sätta igång även där.

Grön betong

För att minska projektets klimatpåverkan med minst 15 procent jobbar projektet aktivt med en klimatkalkyl. En av åtgärderna som bidrar till minskningen är att en av broarna i projektet byggs med grön betong. En annan är materialförsörjningen, där man i stort sett lyckats uppnå massbalans genom de 250 000 kubikmeter berg som har tagits ut under vägbygget.

Projektet i siffror

7,9 km

Väg

Vägen byggs med 2+2 körfält och mitträcke

250 000 kbm

Berg

250 000 kubikmeter berg har tagits ut under vägbygget

7 st

Broar

Kontakta oss