Ekodukt E6 Hallandsåsen

En ekodukt över den hårt trafikerade E6:an vid Hallandsåsen knyter ihop djur- och växtliv på båda sidor om vägen. Det var vi på Veidekke som hjälpte Trafikverket att bygga den i form av en totalentreprenad i samverkan. Förutom en säker passage för djuren förväntas också viltolyckorna minska.

Kund

Trafikverket

Tidsram

2020 - 2021

Plats

E6 Hallandsåsen

Omfattning

32 meter bred ekodukt med 76 meter lång tunnel

Projekttyp

Infrastruktur - bro

Kontraktsform

Totalentreprenad (ABT06)

Värde

48 MSEK

Bro i stål och betong

Ekodukten över E6, högst upp på Hallandsåsen, mellan Båstad och Ängelholm är färdigbyggd och börjar med sina gröna slänter smälta in i landskapet.

Projektet inleddes med projektering i augusti 2020 och stod klart före tidplan i oktober 2021. Här har Veidekke levererat:

  • En ekodukt i stål och betong med två vägtunnlar och fribredd på 32 meter
  • Fem viltuthopp
  • Två smådjurspassager
  • 12 km viltstängsel längs motorvägen
  • Bländskydd för tryggare passering vid befintliga broar
Ekodukten på Hallandsåsen

Ekodukten på Hallandsåsen var finalist i Årets bygge 2022 kategori infrastruktur

Säker viltpassage

Att ekodukten kommit på plats innebär en tryggare passage för alla djur som vill korsa den hårt trafikerade vägen, samtidigt som antalet viltolyckor förväntas minska.

Man kan säga att vi har gjort bot för gamla synder från när E6:an byggdes för 50 år sedan och då skapade en barriär för det rika djurlivet runt Hallandsåsen. Tillsammans med Veidekke har vi fått till ett mycket bra resultat. Med den nya ekodukten på plats ser vi stora vinster för både naturvärden och trafiksäkerhet. Dessutom smälter gestaltningen fint in i landskapet.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Trafikverket
Älg passerar ekodukten

Ekodukten är en trygg passage för alla djur

Samverkan

Projektet bedrevs som en totalentreprenad med samverkan, enligt Trafikverkets terminologi som en ”ABT06”.

Vi jobbade med stor öppenhet under hela projektet och bollade oss fram till de bästa lösningarna. Veidekkes yrkesstolthet och proaktivitet ingav stort förtroende och gjorde att projektet gick smidigt.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Trafikverket

Underhållsfri gabionmur

En av de proaktiva idéer som förverkligades i samverkansprojektet var en gabionmur längs ekoduktens kanter, istället för det föreskrivna träplanket.

Muren har en livslängd på minst 100 år, vilket är tre gånger längre än det träplank som från början var planerat. Dessutom är den i princip underhållsfri och låter landskapet och naturen dominera landskapsbilden. Som en extra bonus kan håligheterna mellan stenarna potentiellt utgöra boplatser för små djur och insekter.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Trafikverket

Projektet i siffror

32 m

Bredd

Ekodukten har en fribredd på 32 meter för djurpassage

76 m

Längd

Ekodukten bildar en 76 meter lång tunnel för biltrafiken

100 år

Livslängd

100 år uppskattas livslängden till för ekoduktens gabionmur

Klimatkalkyl

Som i de flesta av Trafikverkets större projekt gjordes även här en klimatkalkyl. Kravet var att Veidekke skulle reducera projektets klimatpåverkan med 15 procent gentemot ursprungskalkylen. Det fixade vi med råge genom att använda:

  • Klimatbetong med flygtaska
  • Armering av grönt stål
  • En gabionmur istället för träplank, vilket gjorde att en bottenplatta i betong inte behövde gjutas

Minimal trafikpåverkan

Projektets största risk var trafikpåverkan på den hårt trafikerade E6:an. Trafikverket var således måna om att byggnationen skulle orsaka så lite störning som möjligt. Därför hade man redan i anbudsförfarandet bestämt sig för en snabbyggd brotyp.

Konstruktionen utgörs av en överdel i stål, en rörbrokonstruktion och en underbyggnad av betong.

Ställningsportaler för framkomlighet

För att minimera påverkan på trafiken på E6:an ytterligare monterade vi på Veidekke två ställningsportaler över respektive körfält under byggnationen. Den kunde sedan pågå utan att påverka framkomligheten på E6:an. Dessutom blev arbetsmiljön säkrare under produktionen.

Ställningspassage under byggnationen

För att minimera trafikpåverkan monterade vi två ställningsportaler under byggnationen.

 

Kontakta oss