E6:an sträcker sig genom den skogsklädda terrängen och korsas av en ekodukt med två tunnlar

Efter 50 år binds djurlivet ihop på båda sidor om E6:an

En digital modell som visar siktlinjer för älg var ett viktigt verktyg då den nya ekodukten över E6:an på Hallandsåsen utformades. Nu ger den en säker passage för alla djur som vill korsa den hårt trafikerade vägen, samtidigt som antalet viltolyckor förväntas minska.

Mörkerbild där älg passerar ekodukten nattetid.

En älg passerar ekodukten nattetid. Redan samma vecka som passagen öppnades sågs älgspår på ekodukten.

Minskar barriäreffekter

Har du reflekterat över hur vägnät, trafik och viltstängsel påverkar de vilda djurens vandringsstråk?

Det har Trafikverket också. Och de har en plan för hur man både kan undvika barriäreffekterna för faunan och minska antalet viltolyckor i trafiken. Det handlar om att bygga fler så kallade ekodukter och andra viltövergångar.

Ett exempel är just ekodukten över E6 på Hallandsåsen i gränslandet mellan Skåne och Halland. Det var vi på Veidekke som utförde den i en lyckad totalentreprenad i samverkan med Trafikverket. Syftet med projektet var att överbrygga den barriär som E6:an utgjort för djur och natur allt sedan den byggdes för nästan 50 år sedan.

Älgar vågar sig över

Och det verkar fungera. Redan samma vecka som passagen öppnades sågs älgspår på ekodukten. Och fler djur har fångats på viltkamera sedan dess.

- Nu behöver inte längre älgar, rådjur, harar och annat vilt se E6 som världens ände. Med ekodukten binder vi ihop Hallandsåsens rika naturvärden, säger Trafikverkets projektledare Fatri Rexhepi.

Nu behöver inte längre älgar, rådjur, harar och annat vilt se E6 som världens ände. Med ekodukten binder vi ihop Hallandsåsens rika naturvärden.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Trafikverket
Den färdiga ekodukten över E6:an på Hallandsåsen ovanifrån

Syftet med projektet var att överbrygga den barriär som E6:an utgjort för djur och natur allt sedan den byggdes för nästan 50 år sedan.

Öppenhet och förtroende

Även om brotypen, en rörbrokonstruktion med en överdel i stål, redan var bestämd när Veidekke kom in i projekteringen hösten 2020, har den slutliga utformningen av ekodukten arbetats fram efter hand. Projektet som är en totalentreprenad i samverkan, enligt Trafikverkets format ABT06, har präglats av just samarbete.

- Vi har jobbat tillsammans i stor öppenhet och förtroende, förklarar Fatri Rexhepi. Vi har bollat lösningar fram och tillbaka och jag har hela tiden känt att Veidekke ville göra något bra. Jag är imponerad av deras yrkesstolthet. Det öppna klimatet har resulterat i flera innovativa lösningar.

Ett exempel är den gabionmur som vi på Veidekke föreslog istället för det ursprungliga träplanket, ett annat två ställningsportaler som monterades över E6:ans körfält under byggnationen för att minimera projektets påverkan på trafiken.

Vi har jobbat tillsammans i stor öppenhet och förtroende. Vi har bollat lösningar fram och tillbaka och jag har hela tiden känt att Veidekke ville göra något bra. Jag är imponerad av deras yrkesstolthet. Det öppna klimatet har resulterat i flera innovativa lösningar.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Trafikverket
En lastbil passerar genom ekoduktens tunnel under byggnationen.

Ekodukten är en rörbrokonstruktion med en överdel i stål.

Samverkan i BIM-modell

Ekodukten byggdes på en plats med goda förutsättningar för att bygga en bro. Här kunde vi ta tillvara naturliga höjdskillnader och återfyllde med jord ovanpå brons stålvalv. På så sätt återställde vi den ursprungliga kullen som fanns där innan vägen byggdes.

Även Andreas Olander, Veiddekkes projektchef för ekodukten, är mycket nöjd med samarbetet i projektet. Han lyfter fram hur man tillsammans, ofta med hjälp av en digital BIM-modell, diskuterat sig fram till den bästa lösningen:

- För att få djuren att våga använda den nya övergången krävdes en hel del trixande med höjderna. Naturvärdena har hela tiden varit i fokus. Det krävde stor inlevelseförmåga från oss projektmedlemmar. Bland annat ritade vi in siktlinjer för älg i de modeller vi diskuterade med Trafikverket och de hade stor inverkan på att vi till slut landade i en lite flackare kulle. Om älgarna ska våga sig ut på ekodukten måste de ju kunna se vad som finns på andra sidan.

Ekodukten över E6 under byggnationen med ställningar kring de två tunnlarna som går under övergången

Projektets största risk var trafikpåverkan på E6:an. Det löste vi med två ställningsportaler över respektive körfält under byggnationen.

Minimal trafikpåverkan

Projektets största risk var trafikpåverkan på den hårt trafikerade E6:an. Trafikverket var således måna om att byggnationen skulle orsaka så lite störning som möjligt. Därför föreslog vi på Veidekke en innovativ lösning i form av två ställningsportaler över respektive körfält under byggnationen.

- Veidekkes förslag på trafiklösning var något vi absolut inte hade tänkt på själva. Det är därför det är så bra att få in nya ögon i entreprenadskedet, säger Fatri Rexhepi. Med ställningsportalerna kunde vi bygga de båda brovalven samtidig, så att byggnationen kunde pågå med minimal påverkan framkomligheten på E6:an. Dessutom blev arbetsmiljön säkrare under produktionen.

Underhållsfri gabionmur

En annan av de proaktiva idéer som förverkligades i samverkansprojektet var gabionmuren längs ekoduktens kanter, istället för det föreskrivna träplanket.

– Muren har en livslängd på minst 100 år, vilket är tre gånger längre än det träplank som från början var planerat. Dessutom är den i princip underhållsfri och låter landskapet och naturen dominera landskapsbilden. Som en extra bonus kan håligheterna mellan stenarna potentiellt utgöra

Årets bygge

Ekodukten har sedan den färdigställdes i oktober 2021 rönt stort intresse. Djuren har redan börjat använda bron och på övervakningskamerorna ser man både rävar, rådjur, älgar och harar komma fram och nosa intresserat. Också människor, både i och utanför branschen, är intresserade av projektet. Ett exempel på det är att det utsetts till finalist i Årets bygge 2022 i kategorin Infrastruktur.

Ekodukten börjar bli ett riktigt landmärke, Det har varit det roligaste projekt jag har varit med om under min tid här på Trafikverket och vi har haft ett väldigt gott samarbetsklimat där ute. Tillsammans har vi skapat ett bra och långsiktigt resultat.
Fatri Rexhepi, Projektledare, Veidekke

Kontakta oss