Införselblankett

Här fyller du i grundläggande karaktärisering av det material du önskar ska mottas på våra anläggningar. Denna blankett ska vara godkänd av Veidekkes anläggningspersonal innan införsel av materialet. Du behöver skicka in den minst tre dagar innan planerad införsel för att vara säker på att ska hinna hantera den och ge dig ett besked.

Man i varselkläder med surfplatta

Tack!
Vi har mottagit dina uppgifter gällande avfall, vi återkommer inom kort med status. Ett godkännande krävs innan införsel.

Hälsningar från oss på Veidekke

Uppgifter om avfallslämnare, transportör och mängd

Karaktäriseringen avser:

Uppgifter om objektet

Klassificering

Klassificering

Benämning och avfallskod enligt avfallsförordningen (2020:614):

Verksamhet där avfallet uppstått

Verksamhet där avfallet uppstått

Jord- och schaktmassor

Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen?
Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller saneringsarbeten förekommit, eller där det historiskt sätt förekommit någon form av utsläpp?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten?
Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong, tegel, stubbar, trä mm) och/eller har avvikande lukt eller färg?
Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?
Finns det misstanke om förekomst av invasiv art (växter som behöver hanteras på ett visst sätt för att de inte ska spridas ohejdat i vår natur och förändra ekosystemen)? t.ex. Parkslide eller Björnloka?

Betong

Kommer avfallet från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning?
Finns det eller har det funnits industriverksamhet, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar som kan ha förorenat avfallet?
Finns risk att bygg- och rivningsavfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening?

Sten (bergmaterial)

Tillåter eventuella föroreningshalter i massorna fri användning (i dagsläget provtar vi för Arsenik och Svavel)?

Blandning av betong och tegel

Kommer avfallet från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning?
Finns det eller har det funnits industriverksamhet, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar som kan ha förorenat avfallet?
Finns risk att bygg- och rivningsavfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening?

Asfalt

Har asfaltmassorna avvikande lukt?
Finns risk att massorna innehåller asfalt som lades innan 1980?
Innehåller asfalten bitumenmatta?
Kommer asfalten från broar eller parkeringshus?

Övrig information

Övrig information

Intygan av avfallslämnare

Intygan av avfallslämnare

Avlämnade massor som visar sig inte överensstämma med avgiven anmälan avvisas och skickas till godkänd mottagningsanläggning. Samtliga kostnader för provtagning, analys, transport och omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning debiteras avfallslämnaren. Utöver detta utgår en avgift på 10 000 kr som ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.