Införselblankett

Här fyller du i grundläggande karaktärisering av det material du önskar ska mottas på våra anläggningar. Denna blankett ska vara godkänd av Veidekkes anläggningspersonal innan införsel av materialet. Du behöver skicka in den minst tre dagar innan planerad införsel för att vara säker på att ska hinna hantera den och ge dig ett besked.

Man i varselkläder med surfplatta

1. Uppgifter om avfallslämnare, transportör och mängd

Karaktäriseringen avser:

2. Uppgifter om objektet

3. Klassificering

4. Verksamhet där avfallet uppstått

5. Jord- och schaktmassor

a) Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen?
b) Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller saneringsarbeten förekommit, eller där det historiskt sätt förekommit någon form av utsläpp?
c) Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten?
d) Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong, tegel, stubbar, trä mm) och/eller har avvikande lukt eller färg?
e) Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?
f) Finns det misstanke om förekomst av invasiv art (växter som behöver hanteras på ett visst sätt för att de inte ska spridas ohejdat i vår natur och förändra ekosystemen)? t.ex. Parkslide eller Björnloka?
Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (a-f) skall en miljöteknisk markundersökning eller analysresultat från provtagning bifogas som bekräftar att avfallet är utan risk för negativ miljöpåverkan. Följande bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

6. Bygg- och rivningsavfall (t.ex. betong eller tegel)

Kommer avfallet från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning?
Finns det eller har det funnits industriverksamhet, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar som kan ha förorenat avfallet?
Finns risk att bygg- och rivningsavfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening?
Om ni svarat ja/vet ej på ovanstående under punkt 6 frågar ska analysresultat eller rivningslov/startbesked rivningsanmälan bifogas. Följande bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

7. Asfalt

Har asfaltmassorna avvikande lukt?
Finns risk att massorna innehåller asfalt som lades innan 1980?
Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt <70 mg/kg PAH-16. Om ni svarat Ja/Vet ej på ovanstående frågor under punkt 7 ska analysresultat bifogas. Analysresultat bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

8. Säkerhetsåtgärder vid deponering

Uppgifter om extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas vid deponering (t.ex. flyt- erosionsbenägna lermassor mm)

9. Övrig information

10. Intygan av avfallslämnare

Avlämnade massor som visar sig inte överensstämma med avgiven anmälan avvisas och skickas till godkänd mottagningsanläggning. Samtliga kostnader för provtagning, analys, transport och omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning debiteras avfallslämnaren. Utöver detta utgår en avgift på 10 000 kr som ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.