Grundläggning

Vi utför de flesta typer av projekt från grundläggning för nyproduktion såväl som grundförstärkningar av äldre byggnader i hela Sverige.

Grundläggningsmaskiner

Slagna betong- och stålpålar, borrade rör- och stålkärnepålar, komplett slagna och borrade sponter samt pålbryggor är några exempel på de arbeten som vi utför. Vi utför även fältgeotekniska undersökningar och tillsammans med vår geotekniska specialist och geokonstruktör är vi på grundläggning ett starkt team som gärna är med och bidrar i tidiga skeden i både projektering, planering och utförande.

Vi är aktiva medlemmar i både Pålkommissionen och Svensk Grundläggning för att ha möjlighet att påverka och driva grundläggningsbranschen framåt. All vår personal utbildas i Svensk Grundläggnings kurser steg 1, 2 och 3.

Våra metoder

Slagna pålar. Betongpålar, stålrörspålar, träpålar och balk.

Vi utför alla typer av betongpålar. En förtillverkad påle i betong som oftast slås ned med hjälp av en pålkran med någon typ av fallhejare. Betongpålen används där geotekniken tilllåter det, tex där det finns ett lerlager som underlagras av ett moränlager före bergnivån eller där det är så djupa ler- eller moränlager så att man kan ”hänga” pålen i materialet och få den att ta last genom friktion eller kohesion. Betongpålar är den vanligaste pålen i Sverige.

Vi utför alla typer av slagna stålrörspålar i dimensioner från 76mm upp till 800mm rör. Pålarna slås ned med hjälp av en pålkran utrustad med fallhejare eller hydraulhejare. Slagna stålrör i mindre dimensioner används oftast som ett billigare alternativ än betongpålen när pålarna ej behöver ta så höga laster. Man kan även använda stålrörspålar där geotekniken är sådan att det finns risk för att man slår av betongpålarna. Tex vid släntberg eller förekomst av block i marken. Slagna stålrörspålar med stora dimensioner, över 323mm används där man vill ta relativt höga laster på pålarna.

Vi utför även en del slagna träpålar och balk där det kan vara aktuellt. Tex kan det vara bra metoder då man gör en pålbrygga.

Kontakta oss

Borrade pålar (RD-Pålar), (SSdr-pålar)

Vi utför alla typer av borrade stålrörspålar upp till 813 mm rör. Vi har även möjlighet och utrustning för att klara större dimensioner. Borrade rör drivs ned med hjälp av en rotation och en sänkhammare i botten på röret eller en roterande topphammare.

Borrade pålar används där slagna pålar ej är ett alternativ, tex vid väldigt blockrik mark och släntberg. Borrade pålar är även en bra metod då man vill säkerställa att pålen verkligen blir installerad i berg eller där man vill undvika massförskjutning som kan uppstå vid slagning av pålar. Vid borrning är val av metod viktig när man projekterar och planerar arbetet för att få så liten omgivningspåverkan som möjligt. Det kan handla om t.ex. vattendriven sänkhammare eller RC-borrning.

Vi behärskar alla metoder och hjälper gärna till med vår kunniga personal. Vill man att pålen ska klara draglaster kan man installera ett stag inuti pålen. Detta utförs genom att man underborrar röret och injekterar fast staget i berget under pålen.

Kontakta oss

Stödkonstruktioner/Sponter

Vi utför alla typer av sponter och stödkonstruktioner. Ta gärna kontakt med oss om ni är osäkra på vilken metod ni skall välja. Det kan handla om allt från hur ni skall schakta för en vattenledning eller ett helt bostadskvarter till en kajlinje som skall utföras i fritt vatten. Vi hjälper gärna till att projektera er stödkonstruktion efter era specifika önskemål och behov.

Slagna/vibrerade sponter är den vanligast förekommande stödkonstruktionen i Sverige. Man slår ned eller vibrerar ned stålprofiler i marken som sedan bildar en vägg när man schaktar.

Rörsponter är en stödkonstruktion där rör drivs ner i marken och vid schakt sätter man stålplåtar mellan rören så att konstruktionen bildar en vägg.

En borrad rörspont vid Kista-grenen 2 i Bromma.

En borrad rörspont vid Kista-grenen 2 i Bromma.

Pilewall/RD-vägg är en metod man använder där det ej är möjligt att använda stålspont eller rörspont. Det kan vara vid tex blockrik mark med högt grundvatten eller där man får väldigt höga horisontella krafter på stödkonstruktionen som ej går att hantera med hammarband och stag. Metoden innebär att man borrar ner rör med spontlås på vilket gör att man får en ihopsittande vägg med rör.

En borrad Pilewall vid hamnpåfarten i Värtahamnen.

En borrad Pilewall vid hamnpåfarten i Värtahamnen.

Borrning av en Pilewall 508x16 i Gävle Hamn

Borrning av en Pilewall 508x16 i Gävle Hamn.

Kontakta oss

Stag/Förankringar

Det finns en rad olika fabrikat och typ av stag på marknaden. Vi har en bred kunskap om de flesta stagtyperna på marknaderna och hjälper gärna till med installation.

Stag används tex i bakåtförankrade sponter, fundament till vindkraftverk och huskonstruktioner som ska klara vindlaster.

Stagborrning till vindkraftverk.

Stagborrning till vindkraftverk.

Kontakta oss

Jetinjektering

En metod som används för att täta glappet mellan berg och en stålspont eller om man vill skapa en tät kaka under marken. Metoden innebär att man borrar sig ner i marken till det djup man vill nå för att sedan trycka ut cement under högt samtidigt som man lyfter upp borrstången vilket gör att man skapar en pelare av cement-slurry under mark.

Kontakta oss

Smide

När man gör stödkonstruktioner så krävs ofta en hel del smide. Vi har en egen smidesavdelning med erfaren personal inom byggnadssmide och speciellt inriktade på det typ av smide som krävs inom grundläggning. Vi har egna smeder och jobbar otroligt nära våra samarbetspartners inom smide.

Kontakta oss

Grundförstärkning

Vi har maskiner och utrustningar för att göra grundförstärkningar i hus som behöver förstärkas, byggas på eller av någon anledning behöver kompletteringspålas.

Kontakta oss

Maskinpark

Vår maskinpark är modern, pålitlig och möter de högt ställda krav på miljö och med den senaste teknologin som finns idag.

Se våra maskiner

Kontakta oss

Övriga tjänster

Geoteknik och geokonstruktion

Med avdelningen geoteknik och geokonstruktioner kan vi erbjuda dig stöd i grundläggningsarbeten från tidiga skeden (planering och projektering) och genom eventuella diskussioner med huvudbeställaren.

Med tidig involvering kan en mer produktionsanpassad lösning projekteras fram. Detta innebär ett större fokus på att minska eventuella risker kopplat markförutsättningar, vilket ger mer träffsäkra ekonomiska kalkyler och tidplaner, och framförallt säkerställer det en god arbetsmiljö.

Våra tekniska specialister har lång erfarenhet från grundläggningsproduktion och är engagerade inom Svensk grundläggning samt i Sveriges Geotekniska Förenings (SGF) arbetsgrupp Risk.

Kontakta oss

Entreprenad- energi- och brunnsborrning

Vi erbjuder entreprenad-, energi- och brunnsborrning genom Nibu Borr som varit en del av Veidekke sedan 2018.

Läs mer om Nibu Borr 

Kontakta oss

 

JMF Fältgeoteknik AB

Innan första spadtaget i ett byggprojekt måste jord-, berg- och grundvattenförhållande undersökas och analyseras noggrant. Då minimeras riskerna genom hela projektet.

Ju mer vi vet om markförhållandena, desto säkrare blir prognosen kring tid och kostnad för byggnationen samtidigt som riskerna kopplade till konstruktionen minskar. Dessutom blir arbetsmiljön säkrare.

Vi utför följande typer av fältgeotekniska undersökningar och metoder enligt branschstandard.

  • Geotekniska sonderingar och provtagningar Ex: CPT, VB, KV, SKR, JB, HFA, TR, SLB
  • Miljöprovtagningar
  • KC-pelartest
  • Pressometerförsök (Cambridge Insitu Ltd.)

Läs mer om JMF Fältgeoteknik

Kontakta oss

 

Förvärv i Veidekke Grundläggning

Vår grundläggningsverksamhet har funnits sedan 2009 och har genom åren gjort en rad med förvärv:

  • Tautech AB (2016)
  • Nibu Borr AB (2018)
  • Kynningsrud grundläggning AB (2019)
  • Scandia Drilling AB (2021)
  • Areblad i Sverige AB (2022)
  • JMF Fältgeoteknik AB (2023)